Raport bieżący 33 - informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds