Raport bieżący 26 - informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds