Raport bieżący 23 – informacja o pobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds