ogłoszenie o zmianie tekstu jednolitego Statutu Funduszu Value FIZ - AgioFunds