Sprawozdanie Hermes Capital FIZ za rok obrotowy 2020 - AgioFunds