Dane osobowe - AgioFunds

Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest odpowiedni fundusz inwestycyjny („Fundusz”) w imieniu którego działa i którym zarządza spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („Towarzystwo”)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 3. moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
  a) wykonania umowy2,
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych3,
  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią4, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
 5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 7. mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 9. przysługuje mi uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
 11. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych w którymkolwiek celu uniemożliwi zawarcie umowy.

 

__________________

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

[3] na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (ii) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  (iii) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz (iv) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), (v) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, (vi) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (vii) 6) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, (viii) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw

[4] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

 


Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się drogą telefoniczną

 

Informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych przekazanych podczas rozmowy telefonicznej jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa)1, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 2. kontakt do naszego inspektora ochrony danych to: daneosobowe@agiofunds.pl,
 3. celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami, w szczególności archiwizacja dokumentów związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego (stosownie do art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) oraz udzielanie wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych; Państwa dane osobowe będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej obsługi sprawy, w której Państwo się z nami kontaktujecie, oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
 4. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy archiwizacji dokumentów związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego oraz udzielania wymaganych wyjaśnień organom władz publicznych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO2); natomiast w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi sprawy, w której Państwo się z nami kontaktujecie, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów,
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna z Państwem, natomiast w przypadku dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia takich roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń (o ile takie roszczenia powstaną), a w przypadku wszczęcia postępowania przed organem uprawnionym do rozpatrywania takich roszczeń – do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania,
 7. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 8. Państwa dane nie są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy ani w sposób zautomatyzowany, w tym nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, zatem nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych,
 9. podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do obsługi Państwa sprawy w ramach rozmowy telefonicznej; odmowa podania danych uniemożliwi Państwu obsługę tej sprawy w taki sposób,
 10. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony, mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

_______________

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)