AGIO Pieniężny PLUS (d. AGIO Obligacji PLUS)

Celem subfunduszu jest zapewnienie w średnim i długim okresie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje korporacyjne, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lokat.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne (0d 20.06.2018 fundusz pieniężny)

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

risk-level_2

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 0,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

0,5% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

05 1140 1010 0000 5557 0600 4002