AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny)

Subfundusz nie posiada benchmarku, a skład portfela nie odzwierciedla żadnego konkretnego indeksu. Inwestycje mają charakter selektywny – subfundusz inwestuje w wybrane akcje polskich i zagranicznych spółek. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji w przedziale 70 – 100% WAN przy jednoczesnym braku lewarowania funduszu. Co najmniej 30 – 50% aktywów inwestowane jest w akcje zagranicznych spółek, głównie europejskich i amerykańskich. Dobór do portfela funduszu akcji oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne – wyniki finansowe spółek i perspektywy ich kształtowania w średnim i długim okresie. Ekspozycja zagraniczna w całości zabezpieczona jest przed wahaniami kursów walutowych.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

absolutnej stopy zwrotu uniwersalny (od 20.06.2018 fundusz akcyjny)

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

lipiec 2009

Poziom ryzyka

risk-level_5

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Wojciech Juroszek

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 4%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

4% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

20% ponad 3% w skali 6 m-cy

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6801

Rachunek do nabyć EUR

38 1750 0009 0000 0000 1150 6909

Rachunek do nabyć USD

78 1750 0009 0000 0000 1150 6868