AFORTI MICROLOANS FIZAN

Fundusz lokuje swoje Aktywa w ramach Portfela Niepublicznego albo Portfela Aktywów Płynnych. Polityka inwestycyjna Funduszu w zakresie Portfela Niepublicznego zakłada koncentrację lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe (obligacje) emitowane przez jednostki powiązane, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze spółką Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, których przedmiot podstawowej działalności gospodarczej koncentruje się na udzielaniu pożyczek na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.

Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są zabezpieczane, a formą prawną zabezpieczenia obligacji jest zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności.

Wyniki zarządzania na 30.05.2018 r.

 

1M 3M 6M 12M YTD od początku
0,72% 1,94% 4,08% 8,74% 3,29% 17,63%

Początek działalności

lipiec 2016

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

31.12.2022 r.

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą

Charakterystyka Funduszu